top of page
8fb05597d2409be40827f31744fe3f88_edited.

Avís

Legal

 

En compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, TALLER DETIQUETA, S.L. facilita als seus consumidors i usuaris les següents dades de caràcter empresarial: que el seu CIF és el núm. B66346434; que el seu domicili social és el situat en 08034 · Barcelona, Passeig de Manuel Girona, 16 ; i que la societat es troba degudament constituïda i inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, epígraf/secció I.A.E. 9601, Tom: 44820, Foli: 39, Fulla: 468477, Inscripció: 1a De la protecció de dades.
Igualment l'informem que les dades personals que poguessin passar per aquesta comunicació quedaran incorporats en un fitxer automatitzat responsabilitat de l'empresa, i seran tractats amb absoluta confidencialitat i destinats única i exclusivament als fins expressos en cada cas. Així mateix, li advertim de la possibilitat que exerceixi els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, tal com preveu la Llei, en el correu electrònica hola@detiqueta.es, bé en l'adreça social
Amb la finalitat de poder-li prestar i oferir els nostres serveis, mitjançant el lliurament de l'adreça de correu electrònic o altres dades personals, requisit necessari per a la contractació d'alguns d'ells, els clients/usuaris consenten mitjançant l'acceptació de les condicions d'ús d'aquesta web que aquestes adreces siguin tractades i a més, utilitzades per a enviar comunicacions comercials de promoció o publicitat dels serveis i productes oferts per TALLER DETIQUETA, S.L.
De la diligència de l'usuari/client
Vostè com a usuari ha de garantir l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui i, igualment, hauria de mantenir actualitzada la informació que faciliti de manera que respongui en tot moment a la seva situació real; sent així l'únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per això a aquesta empresa o a tercers. Perquè la mateixa no pot assumir cap responsabilitat derivada de l'ús incorrecte, inapropiat o il·lícit de la informació apareguda en la seva pàgina d'Internet. De la mateixa manera, s'obliga a no transferir aquestes dades a tercers.
Amb els límits legalment establerts, aquesta societat no assumeix responsabilitat alguna derivada de la falta de veracitat, integritat i precisió de les dades o informacions que es contenen en el seu website. Els continguts estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l'exercici de la seva professió. No obstant això, aquests continguts no vinculen a la susdita, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap mena, perquè es tracta merament de servei ofert amb caràcter informatiu i/o divulgatiu.
Dels enllaços i altres llocs d'Internet
La pàgina https://www.detiqueta.es/, pot contenir enllaços o links a altres pàgines de tercers, però en cap cas assumirà per això responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en aquestes. Els textos, imatges, sons, animacions, colors, botons, codis HTML, el programari i la resta de continguts inclosos en aquesta website són propietat exclusiva de TALLER DETIQUETA, S.L. i de qui hagin subscrit llicència amb aquesta. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el seu consentiment exprés.
De la propietat industrial i intel·lectual
TALLER DETIQUETA, S.L. es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, així com els vincles o la informació obtinguda a través d'ella, sense necessitat de previ avís. Aquesta, en cap cas, es compromet per la incorrecta utilització que pugui dur a terme l'usuari. I tampoc li serà imputable el perjudici, les pèrdues, reclamacions o despeses de l'ús i/o difusió de la web, dels seus virus informàtics, de fallades operatives o interrupcions en el servei o transmissió, o d'errors en la línia durant el seu ús, tant per connexió directa com per vincle o un altre mitjà; constituint amb caràcter general legals un avís a usuaris que aquestes possibilitats i successos poden ocórrer.
Així mateix no respon de les webs no pròpies a les quals pugui accedir mitjançant enllaços, o d'aquells continguts posats a la disposició de tercers. L'ús de links o accés a una altra web s'assumirà voluntàriament, i a risc i ventura exclusiva de l'usuari; pel que no es recomana ni garanteix cap de les dades en elles obtinguts.
Aquesta web és propietat de TALLER DETIQUETA, S.L. Els drets de propietat intel·lectual i drets d'explotació i reproducció sobre la pàgina, les seves pantalles, la informació que en elles es conté, la seva aparença i disseny, o els seus enllaços, són propietat exclusiva d'aquesta tret que expressament s'especifiqui una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol obri literària oferta i reflectida en aquesta pàgina, són marques degudament registrades per l'empresa o, en el seu cas, per tercers autoritzats. L'ús indegut de les mateixes per persones diferents a la seva legítima titular, i sense el seu consentiment exprés i inequívoc, podrà ser denunciat i perseguit a través dels mitjans legals existents en l'Ordenament Jurídic espanyol i comunitari. Perquè els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a la pàgina.
Queda expressament prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertiments de la web sense prèvia autorització per escrit, d'acord amb el que s'estableix pel Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual; encara quan la reproducció fos parcial, i tractant-se de qualssevol mitjans o procediments, digital o imprès, sent per a ús personal o professional.
De la política de “cookies”
A vegades, aquesta web podrà utilitzar “cookies”, o petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari per a analitzar i mesurar la navegació dels usuaris i que permeten obtenir la següent Informació: 1) data i hora de l'última vegada que l'usuari va visitar la website; 2) disseny i continguts que l'usuari va triar en la seva primera visita; 3) elements de seguretat que intervenen en el control d'accés a les àrees restringides; 4) o altres circumstàncies anàlogues. L'usuari té l'opció d'impedir la generació de “cookies”, mitjançant la selecció de la corresponent opció en el seu programa navegador. No obstant això, la companyia no es responsabilitza que la desactivació de les mateixes impedeixi el bon funcionament de la pàgina. Sent que les “cookies”    que usa TALLER DETIQUETA, S.L. no emmagatzemen cap dada personal i són estrictament necessàries per al correcte funcionament de la web, bé per a millorar el rendiment i abast d'aquesta.
Del correcte ús de la pàgina
Per tant, l'usuari s'obliga a usar aquest lloc web, al costat dels seus de manera diligent i correcta, d'acord amb la Llei, la moral, els bons usos i costums, a l'ordre públic, la bona fe i aquestes condicions generals d'ús, amb escrupolós respecte als drets de propietat intel·lectual que corresponen a l'empresa per la seva idea de negoci.
De les notificacions
Finalment, totes les notificacions, requeriments, peticions i altres comunicacions que hagin d'efectuar-se per les parts en relació amb els presents termes d'usos, hauran de realitzar-se per escrit i s'entendrà que han estat degudament notificades sempre que hagin estat lliurades per qualsevol dels mètodes fefaents acceptats en Dret.
De la Llei aplicable i la jurisdicció
Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona per a conèixer de quantes qüestions se suscitin sobre la interpretació, aplicació i compliment d'aquestes. L'usuari, en virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renúncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei d'Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.

DETIQUETA PLANCHA.png
bottom of page